Herz der Wirtschaft

Client Gesamtmetall
Medium Web
Date February 2013
Agency Scholz & Friends Berlin
Role Frontend Development (requirejs, Marionette.js, Sass, Compass)
URLs http://www.herz-der-wirtschaft.de

Description
Responsive Website for the employers’ association for the metal and electrical industry (Gesamtmetall)© Copyright 2018 by Martin Rädlinger // Interactive Developer & Designer // Germany // Imprint // Contact